ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း

နိဒါန်း

၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုချမှတ်ခဲ့သည့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးမဟာဗျူဟာမူဘောင်(RDSF)နှင့်အညီ ရေးဆွဲခဲ့သည့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဉီးစီးဌာန၏ ဘက်စုံစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်(၂၀၁၄-၂၀၁၈)(Comprehensive Capacity Development Plan-2014-2018)ပါ လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုဖြစ်သည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)အား ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစတင်၍ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတော်၏ ရန်ပုံငွေလျာထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွင် Top-down Budgeting and Bottom-up Planning စနစ်အား လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပြည်သူ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် Bottom-up Planning Process အား အလွှာအသီးသီး၌ လည်ပတ်ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစနစ်များ ထူထောင် ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ယင်းလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့် Bottom-up Planning and Budgeting Process အား အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း စီမံကိန်း(VDP)ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်

(၁) ကျေးလက်ပြည်သူများကိုယ်တိုင် ကျေးရွာ၏ ပကတိလိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ပြီး ဉီးစားပေး အစီအစဉ်အလိုက် စီမံချက်များရေးဆွဲဖော်ထုတ်နိုင်စေရန်၊

(၂) ကျေးရွာများ၏ ဉီးစားပေးစီမံချက်များအပေါ် အခြေခံ၍နှစ်စဉ် ရန်ပုံငွေများလျာထားပြီး စီမံချက် လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်၊

(၃) ကျေးရွာများမှ ထွက်ပေါ်လာသော စီမံချက်များအား မြို့နယ်အဆင့် ဉီးစီးဌာနအသီးသီး၏ ဖွံ့ဖြိုး ရေးအစီအစဉ်များ နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်စေရန်၊

စီမံကိန်းအစိတ်အပိုင်းများ

(၁) ကျေးရွာ၏ ကဏ္ဍအသီးသီး၏ လက်ရှိအခြေအနေအား ဆန်းစစ်ခြင်း/သုံးသပ်ခြင်း

(၂) လိုအပ်သောဉီးစားပေးလုပ်ငန်းများအားသတ်မှတ်ခြင်း

(၃) အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(၄) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များအား မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခြင်း

(၅) ဖွံ့ဖြိုးရေးရလဒ်များအားစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း

စီမံကိန်းခေါင်းစဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း
ထောက်ပံ့သည့်အဖွဲ့အစည်း နိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ငွေ
ထောက်ပံ့သည့်ပမာဏ ကျပ်သိန်း(၁၀၀)
ကာလ (၂၀၁၅-၂၀၁၆) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ စတင်၍ နှစ်စဉ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်
ဆောင်ရွက်သည့်နေရာ/ အကောင်ထည့်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်နေရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အားလုံးရှိ မြို့နယ်ပေါင်း (၂၅၈)မြို့နယ်၊ စီမံချက်ရေးဆွဲပြီး ကျေးရွာပေါင်း(၁၃၇၉၆)ရွာ(၂၀၁၅-၁၆/၂၀၁၉-၂၀)
ရည်ရွယ်ချက်

(၁) ကျေးလက်ပြည်သူများကိုယ်တိုင် ကျေးရွာ ၏ ပကတိလိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ပြီး ဉီးစားပေး အစီအစဉ်အလိုက်စီမံချက်များရေးဆွဲ ဖော်ထုတ်နိုင် စေရန်၊

(၂)ကျေးရွာများ၏ ဉီးစားပေးစီမံချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ နှစ်စဉ်ရန်ပုံငွေများလျာထားပြီး စီမံချက် လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင် စေရန်၊

(၃)ကျေးရွာများမှ ထွက်ပေါ်လာသော စီမံချက်များ အား မြို့နယ်အဆင့် ဉီးစီးဌာနအသီးသီး၏ ဖွံ့ဖြိုး ရေးအစီအစဉ်များ နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်စေရန်၊

အကျိုးကျေးဇူးရရှိသူများ ပြည်သူများအားလုံး
ချဉ်းကပ်သည့်ပုံစံ ကျေးရွာလူထု၏လူမှု့စီးပွားဘဝအခြေအနေကို ဆန်းစစ်ခြင်းနည်းလမ်း
လုပ်ဆောင်ချက်များ ဉီးစားပေးစီမံချက်များ ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခြင်း နှင့် လိုအပ်သော အခြေခံအဆောက်အဉီဆိုင်ရာများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း (လမ်း/ တံတား/ ရေ/မီး/ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံ/ လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ
အကျိုးကျေးဇူး/ရလာဒ်

(၁)ကျေးရွာသူ/သားများသည် မိမိကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး ရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်လာ နိုင်ခြင်း၊

(၂) နှစ်အလိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုမှ အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူသုံးစွဲနိုင်လာခြင်း၊

(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ပါ ဉီးစားပေး လုပ်ငန်းများအား မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း များတွင် ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းနိုင်ခြင်း၊

(၄)ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် ကျေးလက်ဉီးစီး ဝန်ထမ်းများ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သည့် စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်မားလာခြင်း၊

(၅)ဒေသခံများနှင့် အလွှာအသီးသီးရှိ ဌာန ဆိုင်ရာများ အချင်းချင်းနှင့် အကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု၊ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုဆိုင်ရာ စနစ်တစ်ခု လက်တွေ့ဖြစ်တည်လာခြင်း။ 
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ လိပ်စာ ရုံးအမှတ်(၃၆)၊အနီး ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

 

 

 

မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာ စီမံကိန်း

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

အနောက်ပိုင်းဒေသများစိုက်ပျိုးစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း

တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းအားကောင်းသောလူထုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း

ကျေးရွာမတည်ရန်ပုံငွေ စီမံကိန်း

ကျေးလက်ရေပေးရေးစီမံကိန်းများ

လယ်ယာကုန်ထုတ်လမ်းစီမံကိန်းများစီမံကိန်းများ

ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm