ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

(ဆ) ကျေးလက်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း

၂၀၂၂ခုနှစ်၊ မတ်လထိ ကျေးလက်မီးလင်းရေး အတွက် တစ်အိမ်သုံးဆိုလာစနစ်နှင့် အသေးစားဓာတ်အားပေးစနစ် လုပ်ငန်းများအား အောက်ပါ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်- 

ရေတွက်ပုံ( ကျေးရွာ- အများပိုင်- လုံး၊လမ်းမီး- တိုင်)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

စီမံကိန်း လုပ်ငန်း

လျာထားစာရင်း

ဆောင်ရွက်ပြီး

ဆောင်ရွက်ဆဲ

ပြီးစီးမှု

%

ကျေး

ရွာ

အိမ်

ခြေ

အများ

ပိုင်

လမ်း

မီး

ကျေး

ရွာ

အိမ်ခြေ

အများ

ပိုင်

လမ်း

မီး

ကျေး

ရွာ

အိမ်ခြေ

အများ

ပိုင်

လမ်း

မီး

၂၀၂၀-၂၀၂၁

ဘဏ္ဍာ နှစ်

အသေးစားဓါတ်အား ပေးစနစ်

၃၅

   ၇၁၃၂

  ၁၂၇

၂၁၄၃

၁၅၀၀

၂၃

၄၉၂

 ၂၈

၅၆၃၂

၁၀၄

၁၆၅၁

၆၉%

၂၁၂၁ -၂၀၂၂

ဘဏ္ဍာ

နှစ်(၆)လဘတ်ဂျက်

တစ်အိမ် သုံးဆိုလာ စနစ်

၁၀၄၂

  ၄၈၈၂၀

  ၅၂၂

၅၀၅၃

-

-

-

-

၁၀၄၂

၄၈၈၂၀

၅၂၂

၅၀၅၃

၅%

 

အသေးစား ဓါတ်အား ပေးစနစ်

  ၁၆၉၆

   ၂၄

၄၅၈

-

-

-

-

၁၆၉၆

၂၄

၄၅၈

၂၅%

ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm